Cần chuẩn bị những gì trước khi nội soi đại tràng?

Cần chuẩn bị những gì trước khi nội soi đại tràng?Bạn được chỉ định nội soi trực tràng? Bạn lo lắng không biết mình bệnh gì? Đặc biệt trước khi nội soi cần chuẩn bị những gì? Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho các bạn những vấn đề thắc mắc trên

<h2 style="text-align:justify"><strong>Bạn được chỉ định nội soi trực tr&agrave;ng? Bạn lo lắng kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh bệnh g&igrave;? Đặc biệt trước khi nội soi cần chuẩn bị những g&igrave;? B&agrave;i viết sau đ&acirc;y sẽ giải đ&aacute;p cho c&aacute;c bạn những vấn đề thắc mắc tr&ecirc;n</strong></h2>

<ul>
    <li><a href="https://truongcaodangduocsaigon.vn/vi-sao-benh-gout-thuong-xay-ra-o-nguoi-cao-tuoi-cid22859.html" target="_blank">V&igrave; sao bệnh gout thường xảy ra ở người cao tuổi?</a></li>
    <li><a href="https://truongcaodangduocsaigon.vn/tim-hieu-benh-vang-da-o-tre-so-sinh-cung-dieu-duong-sai-gon-cid22689.html" target="_blank">T&igrave;m hiểu bệnh v&agrave;ng da ở trẻ sơ sinh c&ugrave;ng Điều dưỡng S&agrave;i G&ograve;n</a></li>
    <li><a href="https://truongcaodangduocsaigon.vn/bac-si-giang-vien-truong-duoc-sai-gon-noi-gi-ve-viem-dong-mach-takayasu-cid22721.html" target="_blank">B&aacute;c sĩ giảng vi&ecirc;n Trường Dược S&agrave;i G&ograve;n n&oacute;i g&igrave; về vi&ecirc;m động mạch Takayasu?</a></li>
</ul>

<p style="text-align:center"><em><img alt="Cần chuẩn bị những gì trước khi nội soi đại tràng?" src="/Uploads/images/can-chuan-bi-nhung-gi-truoc-khi-noi-soi-dai-trang.jpg" /></em></p>

<p style="text-align:center"><em>Nội soi đại tr&agrave;ng l&agrave; phương ph&aacute;p chẩn đo&aacute;n h&igrave;nh ảnh</em></p>

<p style="text-align:justify">Trước ti&ecirc;n ta cần phải hiểu r&otilde; biện ph&aacute;p nội soi đại tr&agrave;ng l&agrave; g&igrave;? &ndash; C&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n Cao đẳng Kỹ thuật h&igrave;nh ảnh Y học S&agrave;i G&ograve;n tại Trường Cao đẳng Dược S&agrave;i G&ograve;n cho biết, nội soi đại tr&agrave;ng l&agrave; phương ph&aacute;p chẩn đo&aacute;n h&igrave;nh ảnh sử dụng ống nội soi mềm c&oacute; đường k&iacute;nh khoảng 13 mm (bằng ng&oacute;n tay) đưa v&agrave;o hậu m&ocirc;n, đi v&agrave;o trực tr&agrave;ng, đại tr&agrave;ng v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; kết th&uacute;c ở manh tr&agrave;ng. Nội soi đại tr&agrave;ng nhằm ph&aacute;t hiện những bất thường tr&ecirc;n bề mặt ni&ecirc;m mạc đại trực tr&agrave;ng.</p>

<h3 style="text-align:justify"><strong>PHƯƠNG PH&Aacute;P NỘI SOI ĐẠI TR&Agrave;NG C&Oacute; T&Aacute;C DỤNG G&Igrave;?</strong></h3>

<p style="text-align:justify">Như ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết, ung thư đại-trực tr&agrave;ng đứng h&agrave;ng thứ ba ở nam giới v&agrave; h&agrave;ng thứ hai ở nữ giới tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Đồng thời, bệnh n&agrave;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y tử vong đứng h&agrave;ng thứ 3 trong c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n tử vong do ung thư. Tuy nhi&ecirc;n, ung thư đại - trực tr&agrave;ng nếu được nhận thức v&agrave; tầm so&aacute;t tốt th&igrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể phần n&agrave;o ngăn ngừa được c&aacute;c trường hợp tử vong do ung thư đại-trực tr&agrave;ng.</p>

<p style="text-align:justify">Trong c&aacute;c x&eacute;t nghiệm tầm so&aacute;t ung thư đại-trực tr&agrave;ng th&igrave; nội soi đại tr&agrave;ng l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn v&agrave;ng trong tầm so&aacute;t ung thư đại-trực tr&agrave;ng.</p>

<p style="text-align:justify">Do nội soi đại-trực tr&agrave;ng nhằm ph&aacute;t hiện những tổn thương ung thư sớm, tổn thương tiền ung thư kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng v&agrave; giảm tỷ lệ mắc cũng như tử vong do ung thư đại-trực tr&agrave;ng. Nội soi đại tr&agrave;ng c&oacute; thể ph&aacute;t hiện những tổn thương tiền ung thư, ung thư sớm hay muộn ở đại-trực tr&agrave;ng. Ung thư sớm v&agrave; tiền ung thư c&oacute; thể được điều trị khỏi ho&agrave;n to&agrave;n qua nội soi.</p>

<p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, nội soi đại tr&agrave;ng cũng thường được b&aacute;c sĩ chỉ định khi người bệnh c&oacute; c&aacute;c triệu sau:</p>

<ul>
    <li style="text-align:justify">Đau bụng, thay đổi th&oacute;i quen đại tiện, ti&ecirc;u chảy, t&aacute;o b&oacute;n, k&eacute;o d&agrave;i, sụt c&acirc;n kh&ocirc;ng r&otilde; l&yacute; do.</li>
    <li style="text-align:justify">Bị thiếu m&aacute;u thiếu sắt hồng cầu nhỏ m&agrave; kh&ocirc;ng r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n.</li>
    <li style="text-align:justify">Đại tiện c&oacute; m&aacute;u trong ph&acirc;n, test hồng cầu trong ph&acirc;n dương t&iacute;nh (FOBT+) m&agrave; kh&ocirc;ng r&otilde; l&yacute; do</li>
    <li style="text-align:justify">C&oacute; tiền sử polyp hay ung thư đại tr&agrave;ng trước đ&acirc;y</li>
    <li style="text-align:justify">Vi&ecirc;m lo&eacute;t đại tr&agrave;ng mạn t&iacute;nh, bệnh Crohn</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">Đặc biệt, đối với những đối tượng tr&ecirc;n 40 tuổi c&oacute; nhu cầu nội soi tầm so&aacute;t, người trong huyết thống (bố mẹ, anh chị em ruột...) bị ung thư đại tr&agrave;ng, polyp c&oacute; t&iacute;nh chất gia đ&igrave;nh.</p>

<p style="text-align:center"><em><img alt="Cần chuẩn bị những gì trước khi nội soi đại tràng?" src="/Uploads/images/Truong-cao-dang-duoc-sai-gon-dao-tao-ky-thuat-vien-hinh-anh-y-hoc.jpg" /></em></p>

<p style="text-align:center"><em>Trường Cao đẳng Dược S&agrave;i G&ograve;n tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật h&igrave;nh ảnh Y học S&agrave;i G&ograve;n</em></p>

<h3 style="text-align:justify"><strong>TRƯỚC KHI NỘI SOI ĐẠI TR&Agrave;NG, BỆNH NH&Acirc;N CẦN CHUẨN BỊ G&Igrave;?</strong></h3>

<p style="text-align:justify">Cũng theo c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n <strong><a href="https://truongcaodangduocsaigon.vn/cao-dang-ky-thuat-hinh-anh-y-hoc-cid140.html" target="_blank">Cao đẳng Kỹ thuật h&igrave;nh ảnh Y học S&agrave;i G&ograve;n</a></strong>, trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị nội soi đại tr&agrave;ng, bệnh nh&acirc;n cần chuẩn bị đại tr&agrave;ng trước khi nội soi, bao gồm:</p>

<ul>
    <li style="text-align:justify">Chế độ ăn trước khi nội soi: một ng&agrave;y trước khi nội soi, người bệnh n&ecirc;n ăn thức ăn lỏng, tr&aacute;nh c&aacute;c loại thức uống c&oacute; m&agrave;u như đỏ v&agrave; t&iacute;m.</li>
    <li style="text-align:justify">Tr&aacute;nh mất nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị đại tr&agrave;ng bằng c&aacute;ch uống nhiều nước hơn b&igrave;nh thường. Tuy nhi&ecirc;n, thời điểm ch&iacute;nh x&aacute;c phải ngưng ăn uống trước khi nội soi.</li>
    <li style="text-align:justify">Người bệnh cũng cần b&aacute;o cho b&aacute;c sĩ nội soi biết nếu đang c&oacute; thai hay cho con b&uacute;, tiền căn tắc hay b&aacute;n tắc ruột, c&aacute;c bệnh l&yacute; nội khoa mạn t&iacute;nh (suy tim, tăng huyết &aacute;p, suy thận, bệnh gan mạn t&iacute;nh&hellip;), tiền căn dị ứng thuốc cũng như c&aacute;c loại thuốc đang sử dụng (thuốc tim mạch, thần kinh, kh&aacute;ng đ&ocirc;ng, tiểu đường, thuốc sắt&hellip;).</li>
    <li style="text-align:justify">Chuẩn bị đại tr&agrave;ng trước khi nội soi rất quan trọng v&igrave; để b&aacute;c sĩ nội soi c&oacute; thể soi hết khung đại tr&agrave;ng, quan s&aacute;t r&otilde; v&agrave; tr&aacute;nh bỏ s&oacute;t tổn thương, nhất l&agrave; những tổn thương polyp hay u đại-trực tr&agrave;ng &lt; 1cm, giảm nguy cơ tai biến trong qu&aacute; tr&igrave;nh nội soi. Nhiều người bệnh cảm thấy chuẩn bị đại tr&agrave;ng l&agrave; bước kh&oacute; khăn nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh nội soi đại tr&agrave;ng. Hiện nay, b&aacute;c sĩ thường chỉ định 1 trong 2 c&aacute;ch chuẩn bị đại tr&agrave;ng trước khi nội soi, việc quyết định chọn phương ph&aacute;p chuẩn bị đại tr&agrave;ng n&agrave;o t&ugrave;y t&igrave;nh trạng của người bệnh:</li>
    <li style="text-align:justify">Chuẩn bị đại tr&agrave;ng bằng c&aacute;ch thụt th&aacute;o: phương ph&aacute;p n&agrave;y được sử dụng khi người bệnh c&oacute; c&aacute;c triệu chứng b&aacute;n tắc hay tắc ruột như: đau quặn bụng từng cơn, khi trung tiện được th&igrave; giảm đau bụng, kh&ocirc;ng đi ti&ecirc;u được trong nhiều ng&agrave;y&hellip; Tuy nhi&ecirc;n, phương ph&aacute;p chuẩn bị đại tr&agrave;ng bằng thụt th&aacute;o đ&ograve;i hỏi người bệnh phải giới hạn chế độ ăn nhiều ng&agrave;y trước, d&ugrave;ng thuốc nhuận tr&agrave;ng v&agrave;i ng&agrave;y trước đ&oacute; v&agrave; thụt th&aacute;o 2 lần v&agrave;o chiều ng&agrave;y h&ocirc;m trước v&agrave; buổi s&aacute;ng ng&agrave;y nội soi. Phương ph&aacute;p n&agrave;y l&agrave;m người bệnh kiệt sức v&igrave; nhịn ăn, mất nhiều thời giờ v&agrave; c&ocirc;ng sức nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế. Ng&agrave;y nay gần nhưng kh&ocirc;ng c&ograve;n thấy được sử dụng ở c&aacute;c bệnh viện tr&ecirc;n thế giới.</li>
    <li style="text-align:justify">Chuẩn bị đại tr&agrave;ng bằng thuốc xổ: 2 loại thuốc xổ c&oacute; thể sử dụng để chuẩn bị đại tr&agrave;ng l&agrave; Macrogol 4000 (Fortrans) v&agrave; Sodium phosphate (Fleet phospho soda). Macrogol 4000 l&agrave; thuốc l&agrave;m sạch đại tr&agrave;ng đẳng trương, kh&ocirc;ng g&acirc;y rối loạn nước v&agrave; điện giải của cơ thể n&ecirc;n c&oacute; thể sử dụng cho người bệnh c&oacute; bệnh l&yacute; tim mạch, bệnh thận mạn hay suy gan. Sử dụng thuốc Sodium phosphate, người bệnh phải uống một lượng nước nhiều (3 &ndash; 4 l&iacute;t nước pha với 3 &ndash; 4 g&oacute;i thuốc) v&agrave; nước c&oacute; vị kh&oacute; uống. Fleet phospho soda l&agrave;m sạch đại tr&agrave;ng theo cơ chế ưu trương tức l&agrave; k&eacute;o nước từ trong cơ thể v&agrave;o l&ograve;ng ruột n&ecirc;n c&oacute; thể g&acirc;y rối loạn nước v&agrave; điện giải nếu ngưới bệnh c&oacute; c&aacute;c bệnh l&yacute; về gan, thận mạn t&iacute;nh hay suy tim.</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, trước khi nội soi đại tr&agrave;ng, bệnh nh&acirc;n thường được cho uống thuốc nhuận tr&agrave;ng: Kể từ khi uống thuốc cho đến l&uacute;c tiến h&agrave;nh nội soi, bệnh nh&acirc;n phải nhịn ăn ho&agrave;n to&agrave;n. C&oacute; thể uống nước đường nếu cảm thấy đ&oacute;i bụng. Do t&aacute;c dụng của thuốc, người bệnh sẽ đi đại ti&ecirc;u nhiều lần. Khi n&agrave;o đại tiện ra nước trong l&agrave; ruột đ&atilde; sạch ho&agrave;n to&agrave;n. Nếu c&oacute; bất kỳ thắc mắc g&igrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị trước khi nội soi. Việc chuẩn bị để nội soi đại tr&agrave;ng c&oacute; thể g&acirc;y nhiều bất tiện nhưng đ&acirc;y l&agrave; một bước quan trọng gi&uacute;p cho qu&aacute; tr&igrave;nh tham kh&aacute;m đại tr&agrave;ng r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c hơn. Nếu bệnh nh&acirc;n đang sử dụng thuốc, th&igrave; một số thuốc người bệnh vẫn c&oacute; thể tiếp tục uống trước khi nội soi nhưng một số thuốc cần phải ngưng như Clopidogrel v&agrave; kh&aacute;ng đ&ocirc;ng t&ugrave;y thuộc quyết định của b&aacute;c sĩ nội soi. Quyết định ngưng thuốc của b&aacute;c sĩ nội soi dựa tr&ecirc;n cơ sở hội chẩn với b&aacute;c sĩ tim mạch v&agrave; thần kinh về lợi &iacute;ch v&agrave; t&aacute;c hại của việc ngưng thuốc.</p>

<p style="text-align:justify">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những th&ocirc;ng tin tổng hợp của c&aacute;c b&aacute;c sĩ Trường Cao đẳng Dược S&agrave;i G&ograve;n về những chuẩn bị trước qu&aacute; tr&igrave;nh nội soi đại tr&agrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, khi c&oacute; bất kỳ thắc mắc g&igrave; trước v&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh nội soi đại tr&agrave;ng, bệnh nh&acirc;n n&ecirc;n tham khảo &yacute; kiến của b&aacute;c sĩ để được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp nhằm tr&aacute;nh những t&igrave;nh huống xấu c&oacute; thể xảy ra.</p>
 


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop