Dược sĩ Trường Dược Sài Gòn tư vấn cách sử dụng men tiêu hóa hợp lý

Dược sĩ Trường Dược Sài Gòn tư vấn cách sử dụng men tiêu hóa hợp lýHiện nay có nhiều cha mẹ vẫn sử dụng men tiêu hóa một cách bản năng thói quen, cứ thấy con lười ăn là tự ý sử dụng. Vậy phải sử dụng men tiêu hóa như thế nào cho đúng và an toàn?

<h2 style="text-align:justify"><strong>Hiện nay c&oacute; nhiều cha mẹ vẫn sử dụng men ti&ecirc;u h&oacute;a một c&aacute;ch bản năng th&oacute;i quen, cứ thấy con lười ăn l&agrave; tự &yacute; sử dụng. Vậy phải sử dụng men ti&ecirc;u h&oacute;a như thế n&agrave;o cho đ&uacute;ng v&agrave; an to&agrave;n?</strong></h2>

<ul>
    <li><a href="https://truongcaodangduocsaigon.vn/tim-hieu-lieu-phap-mien-dich-dieu-tri-ung-thu-vu-tu-chuyen-gia-duoc-sai-gon-cid22917.html" target="_blank">T&igrave;m hiểu liệu ph&aacute;p miễn dịch điều trị ung thư v&uacute; từ chuy&ecirc;n gia Dược S&agrave;i G&ograve;n</a></li>
    <li><a href="https://truongcaodangduocsaigon.vn/cung-chuyen-gia-duoc-sai-gon-tim-hieu-hoi-chung-marfan-cid22920.html" target="_blank">C&ugrave;ng chuy&ecirc;n gia Dược S&agrave;i G&ograve;n t&igrave;m hiểu hội chứng Marfan</a></li>
    <li><a href="https://truongcaodangduocsaigon.vn/khi-tre-bi-ham-ta-cha-me-can-cham-soc-va-dieu-tri-the-nao-cid22921.html" target="_blank">Khi trẻ bị hăm t&atilde; cha mẹ cần chăm s&oacute;c v&agrave; điều trị thế n&agrave;o?</a></li>
</ul>

<p style="text-align:center"><em><img alt="Dược sĩ Trường Dược Sài Gòn tư vấn cách sử dụng men tiêu hóa hợp lý" src="/Uploads/images/duoc-si-truong-duoc-sai-gon-tu-van-cach-su-dung-men-tieu-hoa-hop-ly.jpg" /></em></p>

<p style="text-align:center"><em>Phụ huynh cần cho trẻ sử dụng men ti&ecirc;u h&oacute;a một c&aacute;ch hợp l&yacute;</em></p>

<p style="text-align:justify">Việc xảy ra t&igrave;nh trạng lạm dụng men ti&ecirc;u l&agrave; do rất &iacute;t người biết rằng, men ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; men vi sinh l&agrave; hai chế phẩm kh&aacute;c hẳn nhau về bản chất. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&agrave; ch&uacute;ng hay được gọi dưới c&aacute;i t&ecirc;n chung l&agrave; men ti&ecirc;u h&oacute;a. Nhầm lẫn giữa hai loại men tr&ecirc;n, hoặc kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh đang cho con d&ugrave;ng loại g&igrave; sẽ khiến cho t&igrave;nh trạng ti&ecirc;u h&oacute;a của trẻ kh&ocirc;ng được cải thiện, thậm ch&iacute; ng&agrave;y c&agrave;ng tồi tệ hơn.</p>

<h3 style="text-align:justify"><strong>Vậy men ti&ecirc;u h&oacute;a l&agrave; g&igrave;?</strong></h3>

<p style="text-align:justify">Men bản chất l&agrave; những protein c&oacute; t&aacute;c dụng x&uacute;c t&aacute;c một phản ứng h&oacute;a học, những phản ứng n&agrave;y bản th&acirc;n n&oacute; kh&ocirc;ng tiến h&agrave;nh hoặc tiến h&agrave;nh rất chậm nếu kh&ocirc;ng c&oacute; men.</p>

<p style="text-align:justify">Men ti&ecirc;u h&oacute;a hay c&ograve;n gọi l&agrave; enzym do cơ thể tiết ra chủ yếu từ ống v&agrave; tuyến ti&ecirc;u h&oacute;a nhằm gi&uacute;p ti&ecirc;u h&oacute;a thức ăn. C&oacute; một số men ti&ecirc;u h&oacute;a quan trọng thiết yếu của cơ thể như:</p>

<ul>
    <li style="text-align:justify">Men amylase của tuyến nước bọt c&oacute; t&aacute;c dụng ph&acirc;n giải tinh bột đ&atilde; nấu ch&iacute;n</li>
    <li style="text-align:justify">Acid clohydric (HCl) v&agrave; c&aacute;c men pepsin, lipase của dạ d&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m mềm thức ăn, ph&acirc;n cắt c&aacute;c sợi collagen, ph&acirc;n cắt chất đạm th&agrave;nh những chuỗi polypeptid ngắn, tuy nhi&ecirc;n, men pepsin của dạ d&agrave;y chỉ c&oacute; t&aacute;c dụng ti&ecirc;u h&oacute;a được 10-20% chất đạm của thức ăn. C&ograve;n men lipase của dạ d&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng rất yếu, chỉ ti&ecirc;u h&oacute;a được dạng chất b&eacute;o đ&atilde; được nhũ tương h&oacute;a (chất b&eacute;o của sữa, trứng)</li>
    <li style="text-align:justify">C&aacute;c men của dịch tụy l&agrave; quan trọng nhất bao gồm: men amylase c&oacute; t&aacute;c dụng ti&ecirc;u h&oacute;a tinh bột mạnh hơn nhiều lần so với men amylase của nước bọt. Một số men ti&ecirc;u h&oacute;a chất đạm của tụy bao gồm: Trypsin, Chymotrypsin, Carboxypolypeptidase,&hellip; sẽ gi&uacute;p ph&acirc;n giải chất đạm th&agrave;nh c&aacute;c đoạn acid amin đơn giản hơn. Men ti&ecirc;u h&oacute;a mỡ của tụy l&agrave; c&aacute;c men lipase (sau khi mỡ được nhũ tương h&oacute;a nhờ muối mật) c&oacute; t&aacute;c dụng gi&uacute;p ti&ecirc;u h&oacute;a phần lớn mỡ của thức ăn.</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">Gan b&agrave;i tiết ra acid mật v&agrave; muối mật c&oacute; vai tr&ograve; h&ograve;a tan c&aacute;c chất mỡ, đồng thời tạo điều kiện cho c&aacute;c men lipase ti&ecirc;u h&oacute;a mỡ hoạt động.</p>

<h3 style="text-align:justify"><strong>Vậy men vi sinh l&agrave; g&igrave;?</strong></h3>

<p style="text-align:justify">C&aacute;c dược sĩ <a href="https://truongcaodangduocsaigon.vn/tuyen-sinh-cao-dang-duoc-sai-gon-cid132.html" target="_blank"><strong>Cao đẳng Dược S&agrave;i G&ograve;n</strong></a> cho biết men vi sinh hay c&ograve;n gọi probiotic l&agrave; những vi khuẩn c&oacute; lợi cho đường ruột. Trong ruột gi&agrave; của ch&uacute;ng ta b&igrave;nh thường khỏe mạnh sẽ c&oacute; chứa những loại vi khuẩn thường tr&uacute; ở đ&acirc;y v&agrave; tạo hệ sinh th&aacute;i c&acirc;n bằng trong đường ruột, tham gia v&agrave;o giai đoạn cuối của qu&aacute; tr&igrave;nh ti&ecirc;u h&oacute;a thức ăn v&agrave; bảo vệ ruột gi&agrave;. C&aacute;c vi khuẩn n&agrave;y l&ecirc;n men thức ăn, sản xuất acid lactic, acid h&oacute;a đường ruột v&agrave; ngăn ngừa sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c vi khuẩn c&oacute; hại, hạn chế nhiễm tr&ugrave;ng ti&ecirc;u h&oacute;a, khắc phục t&igrave;nh trạng loạn khuẩn ruột, gi&uacute;p cho hệ miễn dịch tại đường ruột tăng cường hoạt động. Nhờ đ&oacute;, đường ruột được l&agrave;nh mạnh để thực hiện tốt chức năng ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; hấp thu thức ăn.</p>

<p style="text-align:justify">Việc bổ sung các men vi sinh, nhằm n&acirc;ng cao sức đề kh&aacute;ng cho đường ruột l&agrave; cần thiết. Một số vi sinh c&oacute; &iacute;ch cần thiết cho hệ ti&ecirc;u h&oacute;a:</p>

<ul>
    <li style="text-align:justify">Lactobacillus sporogenes sản xuất ra acid lactic c&oacute; t&aacute;c dụng acid ho&aacute; đường ruột v&agrave; ngăn ngừa được sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c vi khuẩn g&acirc;y thối rữa</li>
    <li style="text-align:justify">Bacillus subtilis sản xuất ra men amylase c&oacute; t&aacute;c dụng x&uacute;c t&aacute;c cho phản ứng thuỷ ph&acirc;n c&aacute;c li&ecirc;n kết A - 1,4 Glucosid của c&aacute;c Polysaccharid như tinh bột, glycogen</li>
    <li style="text-align:justify">Men bia thuộc họ Saccharomycetaceae thường được chế dưới dạng kh&ocirc; nhằm tr&aacute;nh sự ph&acirc;n hủy c&aacute;c vitamin. Men bia kh&ocirc; c&oacute; chứa c&aacute;c vitamin B1, PP, B2, B6, B5, biotin, acid folic, B12, Acid Aminobenzoic v&agrave; Isonitol l&agrave; nguồn rất gi&agrave;u vitamin v&agrave; dưỡng chất, được d&ugrave;ng trong ph&ograve;ng v&agrave; điều trị thiếu vitamin v&agrave; suy dinh dưỡng</li>
    <li style="text-align:justify">Clostridium butyricum c&oacute; t&aacute;c dụng l&ecirc;n men butyric gi&uacute;p đồng ho&aacute; được nitơ trong c&aacute;c hợp chất phức tạp như acid amin, peptid, protein... Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng c&ograve;n l&ecirc;n men được c&aacute;c loại đường, tinh bột, dextrin, pectin...</li>
</ul>

<p style="text-align:justify">Một kh&aacute;i niệm kh&aacute;c cần biết nữa l&agrave; prebiotic. Đ&acirc;y l&agrave; chất xơ d&ugrave;ng để tạo m&ocirc;i trường thuận lợi cho c&aacute;c vi khuẩn c&oacute; lợi ph&aacute;t triển. Trong sản phẩm thực phẩm c&ocirc;ng nghiệp thường c&oacute; bổ sung cả hai th&agrave;nh phần probiotic v&agrave; prebiotic để tăng hiệu quả ph&ograve;ng ngừa v&agrave; điều trị rối loạn vi khuẩn đường ruột.</p>

<p style="text-align:center"><em><img alt="Dược sĩ Trường Dược Sài Gòn tư vấn cách sử dụng men tiêu hóa hợp lý" src="/Uploads/images/Dao-tao-ky-nang-ban-thuoc-sai-gon-23-7(1).jpg" /></em></p>

<p style="text-align:center"><em>Trường Cao đẳng Dược S&agrave;i G&ograve;n đ&agrave;o tạo Dược sĩ nh&agrave; thuốc uy t&iacute;n</em></p>

<h3 style="text-align:justify"><strong>Những lưu &yacute; khi d&ugrave;ng men ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; men vi sinh</strong></h3>

<p style="text-align:justify">Khi d&ugrave;ng men trong một thời gian d&agrave;i m&agrave; t&igrave;nh trạng biếng ăn kh&ocirc;ng được cải thiện, thậm ch&iacute; người d&ugrave;ng c&ograve;n bị ti&ecirc;u chảy cấp, mệt mỏi, suy nhược. Cơ thể &ldquo;lười biếng&rdquo; kh&ocirc;ng sản sinh ra men ti&ecirc;u h&oacute;a k&eacute;o d&agrave;i sẽ dẫn đến cơ thể b&eacute; sẽ phải phụ thuộc suốt đời v&agrave;o men ti&ecirc;u h&oacute;a được đưa v&agrave;o. Do đ&oacute;, thời gian sử dụng men ti&ecirc;u h&oacute;a mỗi đợt kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; 10-15 ng&agrave;y. Việc sử dụng loại men ti&ecirc;u ho&aacute; n&agrave;o, số lượng, liều lượng bao nhi&ecirc;u, d&ugrave;ng v&agrave;o khi n&agrave;o... đều phải do thầy thuốc chỉ định v&agrave; theo d&otilde;i sau khi thăm kh&aacute;m cụ thể.</p>

<p style="text-align:justify">Những trẻ b&igrave;nh thường c&oacute; biểu hiện ch&aacute;n ăn, bạn n&ecirc;n t&igrave;m hiểu nguy&ecirc;n nh&acirc;n để khắc phục ph&ugrave; hợp, chứ kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng men ti&ecirc;u h&oacute;a dưới dạng thuốc v&igrave; &iacute;t c&oacute; t&aacute;c dụng. Đồng thời, khi bạn c&oacute; bất cứ thắc mắc g&igrave; trong việc d&ugrave;ng men ti&ecirc;u h&oacute;a hay men vi sinh th&igrave; n&ecirc;n tham khảo &yacute; kiến của b&aacute;c sĩ.</p>

<p style="text-align:justify">Đối với những men vi sinh chỉ n&ecirc;n d&ugrave;ng điều trị bệnh ti&ecirc;u chảy cấp do virut v&agrave; trường hợp bị thiếu hụt loại vi khuẩn đường ruột c&oacute; lợi. Đặc biệt, men vi sinh dạng thuốc chủ yếu được d&ugrave;ng cho những bệnh nh&acirc;n d&ugrave;ng kh&aacute;ng sinh k&eacute;o d&agrave;i.</p>

<p style="text-align:justify">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những th&ocirc;ng tin cơ bản về men ti&ecirc;u h&oacute;a m&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Trường Cao đẳng Dược S&agrave;i G&ograve;n đề cập đến bạn, gi&uacute;p bạn ph&acirc;n biệt được men ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; men vi sinh, cũng như biết c&aacute;ch sử dụng men khi n&agrave;o cho hợp l&yacute;. Tuy nhi&ecirc;n, những th&ocirc;ng tin ở tr&ecirc;n chỉ mang t&iacute;nh tham khảo kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng để thay thế chỉ định của b&aacute;c sĩ. Tốt nhất trước khi c&oacute; &yacute; định bổ sung bất cứ loại men n&agrave;o cho trẻ, c&aacute;c bạn cần đưa trẻ đến gặp b&aacute;c sĩ để thăm kh&aacute;m v&agrave; tư vấn loại men ph&ugrave; hợp cho từng trường hợp để tr&aacute;nh những biến chứng kh&ocirc;ng tốt l&agrave;m ảnh hưởng đến t&igrave;nh trạng sức khỏe của trẻ.</p>
 


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop